HIŠNI RED

SPLOŠNI DEL

Nov hišni red Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice velja od 26. 1. 2021 do preklica. V Hišnem redu so zapisane specifike, ki jih predlagata NIJZ in MIZŠ z namenom varnega učnega okolja in preprečevanja z okužbo COVID-19. Dokument je obvezujoč za vse deležnike šole.

Vzgojno izobraževalni proces se za učence od 1. do vključno 3. razreda prične 26. 1. 2021.

Nova pravila hišnega reda veljajo za vse prostore šole in pripadajoče območje izven stavb. To je območje, ki je namenjeno uporabi učencem za pouk, odmore in za druge organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Sem spadajo:

 • šolska dvorišča (zelene površine in parkirišče),
 • športna igrišča,
 • ograjene površine otroških igrišč,
 • površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in za varen prihod v šolo.

Poslovni čas šole

Šola in organizacijske enote šole poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

Jutranje varstvo5.30 – 7.20
Redni pouk7.30 – po urniku
Podaljšano bivanje11.10 –16.10

Poslovni čas se lahko spremeni (skrajša) glede na potrebe učencev.

Uradne ure

Tajništvo8.00 – 12.00
Računovodstvo8.00 – 12.00
Svetovalna služba7.00 – 14.00 ali po dogovoru
 • vstop v tajništvo in računovodstvo šole je možen le posamično in z obraznimi maskami, v tajništvu so lahko naenkrat največ 3 osebe, v računovodstvu 3 osebe, pisarni pomočnice 3 osebe, v pisarni ravnateljice 3 osebe, obvezno je nošenje obraznih mask in redno prezračevanje, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra,
 • v pisarni svetovalne službe so lahko naenkrat največ 3 osebe, obvezno je nošenje obraznih mask in redno prezračevanje,  upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra,
 • v kabinetih so lahko naenkrat največ 3 – 4 osebe, glede na velikost kabineta; obvezno je nošenje obraznih mask in redno prezračevanje, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra,
 • v zbornici šole je lahko naenkrat največ 10 oseb, upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra in obvezno nošenje obraznih mask ter redno prezračevanje,
 • v toaletnih prostorih sta lahko naenkrat največ 2 osebi, upošteva se varnostna razdalja 1,5 do 2 metra, skrbelo se bo za redno prezračevanje,
 • učenci se v garderobi preobujejo v copate,
 • na hodnikih šole je nujno spoštovanje varnostno razdaljo (1,5 – 2 metra),
 • učitelji in tehnično-administrativno osebje skrbijo za razkuževanje tipkovnic.
 1. PRIHOD V ŠOLO
 • Izvaja se obvezni in razširjen program (JV, OPB), interesne dejavnosti se izvajajo le, če so znotraj ene stalne skupine.
 • Obiskovanje osnovnošolskega programa je za učence obvezno (ZoŠ). Učencem 1., 2., 3. razreda, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev, ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, šola prilagodi oblike in metode dela.
 • NIJZ priporoča, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni.

Pomembno:

 • Učenci vstopajo v šolski objekt posamično, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra.
 • Pred vstopom v garderobo si učenci razkužijo roke. Potem posamezno vstopajo v garderobo, kjer se učenci  preobujejo, nato gredo naravnost v svojo učilnico, kjer si ponovno umijejo roke.
 • Na šolskih hodnikih so s talnimi označbami zarisani »koridorji«, ki usmerjajo gibanje in talne označbe, ki skrbijo za ustrezno razdaljo.
 • Med odmori je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (dežurni učitelj), ki skrbi, da se ukrepi izvajajo.

2. POUK

UČILNICA

 • Pouk obiskujejo le zdravi učenci.
 • V vsaki učilnici je razkužilo. Za vzdrževanje ustrezne higiene rok se uporabljajo samo učilnice z umivalnikom, ki bodo opremljene z milom in brisačami za enkratno uporabo ter s košem za odpadke.
 • Zadrževanje na hodniku ni dovoljeno.
 • Učenci si ne posojajo šolskih potrebščin.
 • Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.
 • Učenci pijejo le iz svoje stekleničke.
 • Učenci ne smejo prinašati v šolo igrač.
 • Pouk se bo v ustreznem vremenu izvajal na prostem.

RAČUNALNIŠKA UČILNICA IN ŠOLSKA KNJIŽNICA

Učilnica računalništva in knjižnica se ne uporabljata.

Knjižnično gradivo, ki ga bodo učenci potrebovali, bo knjižničarka prinesla v razrede, prav tako bo zagotovila gradivo za učitelje.

ŠPORTNA DVORANA

 • Posebnega pomena je skrb za gibalne aktivnosti. Gibalne aktivnosti se bodo izvajale v športni dvorani, če bo vreme ustrezno tudi na prostem. Učencem ponudimo  aktivnosti  BREZ STIKA (ne priporočamo iger z žogo, lovljenja ipd).

ZBORNICA, KABINETI ZA UČITELJE

 • Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo za zbornico in kabinete enak ključ kot pri učilnicah (zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra).

TOALETNI PROSTORI

 • Toaletni prostori se  bodo redno prezračevali.
 • Pred toaletnimi prostori so prav tako talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje.
 • Po uporabi toaletnih prostorov je še posebej pomembna higiena rok!

3. PETMINUTNI ODMORI

 • Med petminutnimi odmori se bodo učenci zadrževali  v razredu.

4. GLAVNI ODMOR IN MALICA

 • Med šolskimi odmori, vključno z glavnim odmorom, učenci ne zapuščajo učilnic.
 • Malico učenci zaužijejo v učilnici.
 • Kuhinjsko osebje prinese malico pred učilnice.
 • Pred hranjenjem bo poskrbljeno, da bodo mize obrisane s papirnatimi  brisačami za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80% etanol). Pred nadaljevanjem pouka se postopek ponovi. Pred in po končanem hranjenju si učenci umijejo roke z vodo in milom.
 • Hrano razdeli učitelj, od klopi do klopi, pred tem si umije roke.
 • Po končani malici bo posodo in ostanke hrane iz učilnice odneslo kuhinjsko osebje.
 • Še posebno pozornost namenimo kulturi hranjenja.

5. KOSILO

 • Kosilo se izvaja v jedilnici PO RAZPOREDU SKUPIN.
 • Učenci si pred kosilom umijejo roke. Upoštevajo talne označbe glede medosebne razdalje.
 • Stoli v jedilnici so postavljeni na ustrezni razdalji, UČENCI UPORABLJAJO LE OZNAČENE STOLE, jih ne premikajo ali prestavljajo.
 • Prav tako upoštevajo talne označbe pri pultu, kjer vračajo pladnje.
 • Čistilka bo jedilnico za vsako skupino razkužila in prezračila.

6. PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO

 • Učenci v jutranje varstvo vstopajo skozi desni vhod (garderoba razredne stopnje). Pred tem se preobujejo v garderobi, ki je zanje določena.
 • Vstopajo posamezno.
 • V podaljšanem bivanju veljajo enaka pravila kot pri rednem pouku, torej priporočena razdalja, umivanje rok.
 • Podaljšano bivanje in jutranje varstvo se bo izvajalo za vsak oddelek oziroma skupino v vedno isti učilnici, če bo vreme dopuščalo tudi vsaj del časa izven šole.
 • Starši prevzamejo otroke ob predhodno najavljeni uri, ki so jo navedli na obrazcu. V kolikor otroka ni ob dogovorjeni uri, pozvonijo pri vhodu garderobe.

7. ZAŠČITNA OPREMA

Učitelji in ostali strokovni delavci nosijo zaščitne maske na hodniku, v učilnici pa jo lahko snamejo, vendar morajo  poskrbeti za primerno razdaljo.

Zaščitne maske so obvezne za vse učence ob prihodu v šolo, odhodu iz šole in ko so na hodniku oziroma izven učne skupine.

NIJZ priporoča, da vsi zaposleni in otroci v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa skladno s priporočili za uporabo mask, in sicer v učilnicah jih znotraj matičnega oddelka ali skupine ne uporabljajo, v skupnih prostorih pa je uporaba maske priporočena, https://nijz.si/en/node/5213.

Učence bomo seznanili  s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask.

 • pred uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke,
 • maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.

Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

NIJZ svetuje uporabo mask tudi za zaščito osebja. Natančnejša navodila za posamezna delovna mesta poda pooblaščeni specialist medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih. Spletna stran medicine dela, dostopno na naslednji povezavi: https://www.anticovid.zmdps.si/.

8. INFORMIRANJE STARŠEV

 • Šola starše  pravočasno informira o novem Hišnem redu.
 • Stiki med starši, učitelji, svetovalno službo in vodstvom šole se v čim večji meri izvajajo preko telefona, videokonference ali preko e-pošte.
 • V primeru bolezni ali okužbe z COVID-19 otroka ali družinskega člana, so starši dolžni takoj o tem obvestiti šolo.
DNEVNA NAVODILA   Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v učilnico ali izstopanje iz nje, pri odhodu na stranišče ali ob prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. Odsvetujemo zbiranje v skupinah, razen v okviru posameznega oddelka. To velja za celotno območje šole. Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj odprta okna).V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in po predhodni najavi, ki morajo upoštevati vse potrebne ukrepe.  
Dostopnost
//