Skoči na glavno vsebino

Predstavitev šole

USTANOVITELJ

Osnovno šolo Pod goro je ustanovila Občina Slov. Konjice z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno;izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pod goro dne 23.10.1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Po odloku št. 025-4/98-9101;57 z dne 25.3.1999 spada podružnična šola Špitalič k OŠ Pod goro (Uradni list RS, št. 31/99), po odloku št. 6002 – 0006/2007/120 z dne 31.5.2007 (Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12.7.2007) se je OŠ V parku pripojila k OŠ Pod goro.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš OŠ Pod goro zajema naselja Blato, Zg. Pristava, Slovenske Konjice – desni breg Dravinje, Breg, Konjiška vas, Nova vas, Polene, 4 Dobrava, Gabrovlje, Zeče, Preloge, Sp. Preloge in od 5. razreda dalje Stare Slemene, Škedenj, Tolsti Vrh, Špitalič, Kraberk, Sojek, Kamna Gora. OŠ Špitalič obiskujejo učenci iz zaselkov Stare Slemene, Zgornje Slemene, Kamna Gora, Tolsti Vrh in Škedenj. Zavod OŠ V parku s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami na območju občin Slov. Konjice, Zreče in Vitanje.

ŠOLSKI PROSTOR

Učno-vzgojne dejavnosti potekajo v šolski stavbi, ki je sestavljena iz treh delov, in sicer iz šolske stavbe iz leta 1909, prizidka iz leta 1986 in novega povezovalnega objekta iz leta 1998.

UPRAVLJANJE ZAVODA

Zavod upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Pod goro Slov. Konjice. Člani sveta zavoda imajo štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije člani ustanovitelja, trije člani sveta staršev ter pet predstavnikov šole. Predsednica Sveta zavoda je Mateja Slapnik.

STROKOVNI ORGANI ZAVODA

Strokovni organi zavoda so: pedagoški zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV

V šolski skupnosti učencev OŠ Pod goro so vsi učenci od 1. do 9. razreda. Ti volijo predsednika, tajnika, blagajnika in ožji odbor ŠS. Naloge: zbiralne akcije, tekmovanja, okrogle mize, otroški parlament, priprava programov za nastope v kraju, skrb za čisto in urejeno okolico šole, izleti, skrb za zdravo življenje, obiskovanje interesnih dejavnosti. Šolsko skupnost vodita profesorici Urška Marguč in Andreja Blimen Majcen.

Dostopnost
//