Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti so priložnost, da učenec ob lastni izbiri teh predmetov poudari in razvije svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokaže. 

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. 
Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:
·          v primeru, da se odloči za 2 uri tedensko, ima možnost, da izbere 2 enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja 2 uri tedensko);
·          v primeru, da se v soglasju s starši odloči za 3 ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni. 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le 1 uro tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta 2022.

Zloženka – obvezni izbirni predmeti 7. razred

Zloženka – obvezni izbirni predmeti 8. in 9. razred

Vloga za uveljavljanje glasbene šole

Dostopnost
//