HIŠNI RED V ČASU COVID-19

Šola ni le izobraževalna ustanova, ampak nudi tudi socializacijo, medvrstniško učenje in pripadnost vrstniški skupini. Pravila so potrebna zaradi varnosti vseh nas. Čeprav so nekatera videti manj življenjska, nam celo tuja, ker smo vajeni socialne bližine in ne distance, so pomembna, in se jih moramo držati. Uspešni bomo le, če se jih bomo držali vsi, tako učenci kot tudi starši in zaposleni. Čas izolacije in trenutno stanje, s katerim se soočamo, lahko negativno vplivata na učence, zato je pomembno, da se držimo pravil. Če opazimo spremenjeno vedenje pri otroku, izražanje različnih stisk, strahov in podobnih čustev oziroma občutkov, je pomembno, da o tem spregovorimo, poiščemo rešitev in postanemo dober model učenkam in učencem, otrokom in mladostnikom.  

SPLOŠNI DEL

Posodobljen Hišni red za zagotavljanje dela v času COVID-19 Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice velja od 1. 9. 2020 do preklica. Dokument velja za vse enote šole, in sicer za matično šolo, PŠ Špitalič, PŠ V parku. V Hišnem redu so zapisane le specifike, ki jih predlagajo na NIJZ in MIZŠ z namenom zagotavljanja varnega učnega okolja in preprečevanja z okužbo COVID-19. Dokument je obvezujoč za vse deležnike šole.

Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice s Hišnim redom določa pravila, ki so pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli v času COVID-19, in veljajo za celoten šolski prostor. Podružnice imajo Hišni red, ki vključuje njihove posebnosti.

Nova pravila Hišnega reda veljajo za vse prostore šole in pripadajoča območja izven stavb. To so območja, ki so namenjena uporabi učencev za pouk, odmore in druge organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

Sem spadajo:

─ šolska dvorišča (zelene površine in parkirišče),

─ športna igrišča,

─ ograjene površine otroških igrišč,

─ površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in za varen prihod v šolo.

Poslovni čas šole

Šola in organizacijske enote šole poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

Jutranje varstvo 5.30─7.20
Redni pouk 7.30─15.20
Podaljšano bivanje 11.10─16.10

Poslovni čas se lahko spremeni (skrajša) glede na potrebe učencev. V šolske prostore lahko vstopajo le učenci in zaposleni. Ostali uporabniki lahko vstopajo v šolo le po predhodni najavi in primerno zaščiteni z obrazno masko.

Uradne ure

Tajništvo 7.00─12.00
Računovodstvo 7.00─12.00
Svetovalna služba 7.00─14.00 ali po dogovoru

─ Vstop v tajništvo in računovodstvo šole je možen le posamično in z obrazno masko. V tajništvu so lahko naenkrat največ 2 osebi, v računovodstvu 1 oseba, v pisarnah pomočnic 1 oseba in v pisarni ravnateljice 2 osebi. V vseh omenjenih prostorih je obvezno  nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.

─ V pisarni svetovalne službe sta lahko naenkrat največ 2 osebi. Obvezno je nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.

─ V kabinetih se naenkrat lahko mudita največ 2 osebi. Obvezno je nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.

─ V zbornici šole je lahko naenkrat največ 15 oseb. Obvezno je nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.

─ V sanitarijah sta lahko naenkrat največ 2 osebi. Upošteva se varnostna razdalja od 1,5 do 2 metra. V sanitarijah mora biti ves čas odprto vsaj eno okno.

─ Učenci se v garderobah preobujejo v copate.

─ V garderobah se učenci ne smejo zadrževati.

─ Na hodnikih šole je nujno spoštovanje varnostne razdalje (od 1,5 do 2 metra).

─ Učitelji in tehnično-administrativno osebje skrbijo za razkuževanje tipkovnic.

POSLOVNI ČAS PŠ V PARKU

Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

Dežurstvo 7.15─8.15
Redni pouk 8.20─14.25
Podaljšano bivanje 12.45─15.15

Poslovni čas se lahko spremeni glede na potrebe učencev. V šolske prostore lahko vstopajo le učenci in zaposleni. Ostali uporabniki lahko v šolo vstopajo le po predhodni najavi, kadar je nujno potrebno. Pri vhodu v šolo je nameščen zvonec. Ob vstopu si je potrebno razkužiti roke in nositi primerno zaščitno obrazno masko. Vsak obiskovalec se evidentira.

Svetovalna služba ponedeljek 12.00─15.00 torek, sreda, petek 7.00─15.00 četrtek 7.00─10.00 oziroma po dogovoru

─ V pisarni svetovalne službe sta lahko naenkrat največ 2 osebi. Obvezno je nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.

─ Učenci v garderobah upoštevajo varnostno razdaljo in se preobujejo v copate.

─ V garderobah se učenci ne smejo zadrževati.

─ Na hodnikih šole je nujno spoštovanje varnostne razdalje (od 1,5 do 2 metra) in po trenutnih priporočilih NIJZ nošenje obrazne maske za vse učence.

─ V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja.

─ Zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno.

─ Učenci imajo toplo malico v jedilnici na matični šoli. Odhod na toplo malico je po določenem razporedu. Skupine imajo določen stalni prostor v jedilnici.

─ Učenci si pred kosilom umijejo roke. Upoštevajo talne označbe glede razdalje med učenci.

─ Stoli v jedilnici so postavljeni na ustrezni razdalji.

─ Učenci upoštevajo talne označbe pri pultu, kjer vračajo pladnje.

─ Čistilka bo jedilnico za vsako skupino razkužila in prezračila.

─ Učitelji in tehnično-administrativno osebje skrbijo za razkuževanje šolskih prostorov in opreme.

 1. PRIHOD V ŠOLO

─ Izvaja se obvezni in razširjen program (JV, OPB). Interesne dejavnosti se izvajajo, če je le možno, izvajajo se znotraj ene stalne skupine.

─ Vključitev v šolo je obvezna za vse učence, razen za tiste, ki imajo zdravstvene  težave, in jim to odsvetuje zdravnik. Če je v družini družinski član, ki spada v rizično skupino, se morajo starši posvetovati z zdravnikom.

─ Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in samostojno vstopajo v šolo.

─ Vsi ostali obiskovalci v šolo ne vstopajo, razen, kadar je to nujno potrebno, najavljeno in evidentirano v tajništvu šole. Pred vstopom v šolo se morajo najaviti na št. 03/757 29 50 in evidentirati v tajništvu šole.

─ Učenci prihajajo v šolo IZKLJUČNO skozi vhode, ki so označeni.

Vhodi za učence:

Razred/ Vhod MATIČNA ŠOLA ŠPITALIČ V PARKU
1.-5. razreda vhod  garderobe desno glavni vhod glavni vhod
6.-9. razreda vhod garderobe levo   glavni vhod glavni vhod
       
NIS / / glavni vhod
PPVI / / glavni vhod

Pomembno:

─ Učenci vstopajo v šolski objekt posamično, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo od 1,5 do 2 metra.

─ Pred vstopom v garderobo si učenci razkužijo roke. Potem posamezno vstopajo v garderobo, kjer se preobujejo. Nato gredo naravnost v svojo učilnico, kjer si ponovno umijejo roke in se usedejo na za njih določeno mesto.

─ Učenci, ki so v jutranjem varstvu, se delijo v skupine po razredih. Jutranje varstvo se prične ob 5.30 in traja do 7.15, ko gredo učenci v matične učilnice. Od 6.45 je v vsakem nadstropju razredne stopnje in v garderobi prisoten dežurni učitelj.

Na predmetni stopnji je od 6.45 dežurni učitelji prisoten v atriju, od 7.00 pa tudi v garderobi in avli.

─ Vsi učenci od 1.do 9. razreda se v garderobah preobujejo.

─ Na šolskih hodnikih so s talnimi označbami zarisani »koridorji«, ki usmerjajo gibanje, in talne označbe, ki skrbijo za ustrezno razdaljo.

─ Med odmori je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (dežurni učitelj), ki skrbi, da se ukrepi izvajajo.

2. POUK

UČILNICA

Pouk obiskujejo le zdravi učenci.

─ Pri vhodih v šolsko stavbo in v jedilnico je nameščeno razkužilo.

─ Po zaključenem jutranjem varstvu učitelj poskrbi, da gredo učenci v ustrezno učilnico.

─ Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih učencev v eAsistentu pri obveznem in razširjenem programu.

─ Oddelek ima pouk le v eni učilnici in se ne seli, razen, ko je to potrebno zaradi izvajanja specifičnih predmetov.

─ V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja.

─ Zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno. Nadzor na hodnikih izvajajo dežurni učitelji šole.

─ Učenci si ne posojajo šolskih potrebščin.

─ Računalnik v učilnici uporabljajo le učitelji.

─ Učenci pijejo samo iz svoje stekleničke.

─ Učenci ne smejo prinašati v šolo različnih igrač.

─ Pouk se bo v največji možni meri izvajal na prostem. Učitelj bo na prostem izbral prostor, kjer ni drugih učencev.

─ Zunanja igrala se lahko uporabljajo, vendar zgolj ena skupina naenkrat na enem delu. Po uporabi učitelj izpostavljena mesta igral razkuži.

─ Učitelj bo učilnico vsako uro temeljito prezračil.

─ Računalniška učilnica se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti.

─ Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov in samo za učence istega razreda, odrasla oseba je na zadostni razdalji oz. z zaščitno masko.

─ V podaljšanem bivanju veljajo enaka pravila kot pri rednem pouku, torej priporočena razdalja, umivanje rok in stalne skupine.

─ Podaljšano bivanje se bo v največji možni meri izvajalo izven šole, vendar le v okviru skupine, in na prostoru, ki je ločen od drugih skupin.

─ Igrače v OPB se med tednom med skupinami ne menjavajo. Ob koncu tedna se pospravijo in po vikendu se lahko zamenjajo.

TELOVADNICA

─ Posebnega pomena je skrb za gibalne aktivnosti. Gibalne aktivnosti naj se  v čim večji meri izvajajo na prostem.

─ Učenci od 6. do 9 razreda se preoblečejo v garderobi športne dvorane, ki jo nato učitelj ali čistilka razkuži.

(Podrobna pravila, ki se bodo spreminjala glede na epidemiološko situacijo ali navodila NIJZ in MIZŠ, so v prilogi.)

ZBORNICA, KABINETI ZA UČITELJE

─ Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo za zbornico in kabinete enak ključ kot pri učilnicah (zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj od 1,5 do 2 metra).

SANITARIJE

─ Okna sanitarij bodo odprta.

─ Pred sanitarijami (v predprostoru sanitarij) so prav tako talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje.

─ Po uporabi sanitarij je še posebej pomembna higiena rok!

PETMINUTNI ODMORI

─ Med petminutnimi odmori se bodo učenci zadrževali  v razredu.

GLAVNI ODMOR IN MALICA

─ Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.

─ Malico učenci zaužijejo v učilnici.

─ Malico v učilnico prinese dežurni učenec.

─ Pred malico učitelj razkuži mizo, učenec si umije roke in zaščiti mizo z brisačko za enkratno uporabo.

─ Sadje šolske sheme ponujamo v učilnici. Učenec vzame tisti sadež, ki se ga je dotaknil. Ostalih se ne dotika.

5. KOSILO

─ Kosilo se izvaja v jedilnici PO RAZPOREDU SKUPIN, ki imajo določen stalni prostor v jedilnici.

─ Učenci si pred kosilom umijejo roke. Upoštevajo talne označbe glede razdalje med učenci.

─ Stoli v jedilnici so postavljeni na ustrezni razdalji.

─ Učenci prav tako upoštevajo talne označbe pri pultu, kjer vračajo pladnje.

─ Čistilka bo jedilnico za vsako skupino razkužila in prezračila.

─ Učencem, ki obiskujejo OPB, pri kosilu pribor delijo učiteljice OPB.

─ Učencem od 6. do 9. razreda pribor deli dežurni učitelj.

─ Dežurni učitelj poskrbi za razkuževanje avtomata za vodo.

(Podrobna pravila, ki se bodo spreminjala glede na epidemiološko situacijo ali navodila NIJZ in MIZŠ, so v prilogi.)

7. ODHOD IZ ŠOLE

─ Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku, kjer so vstopili v šolo.

─ Starši otroke počakajo pred šolo in pri tem upoštevajo varno razdaljo.

─ Starši ne hodijo v šolske prostore.

─ Za varen odhod iz šole poskrbita učitelj podaljšanega bivanja in dežurni učitelj.

─ Starš, ki pride po otroka v podaljšano bivanje, pozvoni in počaka na učitelja, ki gre po otroka v učilnico.

─ Za protokol odhoda in prihoda otrok starši upoštevajo trenutna navodila, ki se bodo spreminjala glede na epidemiološko situacijo ali navodila NIJZ in MIZŠ (priloga).

─ Starši otrok, ki so vključeni v OPB, naj najavijo svojo uro prihoda učitelju OPB in počakajo na otroka pred šolo.

8. ZAŠČITNA OPREMA

─ Učitelji in ostali strokovni delavci nosijo zaščitno masko na hodnikih oziroma na trenutna priporočila NIJZ in MIZŠ.

─ Učenci nosijo masko glede na trenutna priporočila NIJZ in MIZŠ.

9.  SODELOVANJE S STARŠI

─ Stiki med starši, učitelji, svetovalno službo in vodstvom šole se v čim večji meri izvajajo preko telefona, videokonferenc ali preko e-pošte.

─ V primeru bolezni otroka ali družinskega člana so starši o tem dolžni obvestiti šolo.

─ V kolikor starši ne dovolijo, da učenec nosi masko ali si ob vstopu v šolo razkuži roke, o tem pisno obvestijo razrednika, ki si o tem naredi zabeležko. Starši prevzamejo odgovornost pri morebitni okužbi, pri čemer bo epidemiolog obveščen o njihovi odločitvi.

10. KAJ V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S KORONA VIRUSOM

─ Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa, o tem takoj obvesti starše. Učenca umakne iz skupine v za to dodeljen prostor ali v lepem vremenu pred šolo, kjer učitelj z ustrezno zaščitno opremo in v primerni razdalji z njim počaka na starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo.

─ Učitelj o tem obvesti tudi tajništvo oz. vodstvo šole.

─ Ravnatelj šole o potrjenem primeru covid-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na številko 01/400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje, tel. 03/425 12 00.

─ Če je izražen sum na covid-19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje z epidemiologom z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.

─ V primeru suma na okužbo pri zaposlenemu, se ga takoj napoti domov.

─ Prostori, kjer se je gibal učenec/zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo in razkužijo.

  DNEVNA NAVODILA ─ Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v učilnico ali izstopanju iz nje, pri odhodu na stranišče ali ob prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. ─ Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj od 1,5 do 2 metra. ─ Odsvetujemo zbiranje v skupinah, razen v okviru učne skupine. To velja za celotno območje šole. ─ Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj odprta okna). ─ V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in po predhodni najavi. Upoštevajo naj vse potrebne ukrepe. ─ Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (koncerti, proslave, razstave, literarni večeri …) je odsvetovana.  

Podrobnejša navodila so navedena v prilogah:

─ SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI IN PROTOKOLI ZA ZAGOTOVITEV DELA V ČASU COVID-19

─ pravila v športni dvorani

─ pravila v jedilnici

─ pravila v knjižnici

─ pravila v računalniški učilnici

Datum: 11. 9. 2020

SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI IN PROTOKOLI ZA ZAGOTOVITEV DELA V ČASU COVID-19

(Priloga hišnega reda)

Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

─ vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa. redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem ─ preprečevanje kontaktnega prenosa.

─ obvezno nošenje zaščitne maske v zaprtih prostorih ─ izjema je delo v razredu, kabinetu ali pisarni, če je zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 m.

Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Splošnih higienski in preventivni ukrepi:

 1. Seznanitev učencev s higieno rok, kašlja in kihanja poteka večkrat dnevno. Po različnih informacijskih tablah, v učilnicah, jedilnici in toaletnih prostorih so obešene ikonografike s higienskimi navodili.
 2. Umivanje rok je obvezno po vsaki uporabi toaletnega prostora, pred obrokom, ob dotiku kljuke, pipe ali ograje. Na voljo so tudi razkužila, vendar se priporoča temeljito in redno umivanje rok. Razkužilo se namesti na varno višino ob vhodih v šolo in vhodu v jedilnico. Za razkuževanje površin v učilnici je odgovoren učitelj, ki ima razkužilo na varnem mestu.
 3. Učenci uporabljajo le tisti toaletni prostor, ki je v istem nadstropju kot matična učilnica.
 4. Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki

uri.

 1. V učilnici za učence maska ni obvezna. V skupnih prostorih in hodnikih uporabljajo masko učenci in vsi odrasli. Učitelji in drugi strokovni delavci so pri delu v učilnici lahko brez maske le ob zadostni razdalji do učencev. V primeru, ko tudi v razredu, kabinetu ali pisarni ni zagotovljena ustrezna razdalja, je maska obvezna. Enako velja za vse delavce šole. Maska je obvezna tudi za vse zunanje obiskovalce šole.
 2. V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, predhodni najavi ter ob upoštevanju vseh potrebnih zaščitnih ukrepov (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).
 3. Starši in vsi ostali obiskovalci šole se morajo v tajništvu šole evidentirati.
 4. Govorilne ure in druge oblike pridobivanja informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.
 5. Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov. Izjeme so roditeljski sestanki, ki se organizirajo z upoštevanjem vseh splošnih ukrepov in le za enega od staršev. 
 6. Organiziranje javnih ali skupinskih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. predstave, proslave, razstave, koncerti, tekmovanja, treningi, vadbe …) je odsvetovana oz. se jih lahko izvede le ob zagotavljanju vseh varnostnih ukrepov NIJZ.

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

POVEZAVE: Kaj lahko storim, da preprečim širjenje korona virusa?

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci

tev-sirjenja.pdf

Zdravstvene omejitve:

 1. V šolo naj vstopajo le zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal).

Protokol vstopanja in izstopanja iz šole:

 1. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in samostojno vstopajo v šolo. Vsi ostali obiskovalci v šolo ne vstopajo, razen, kadar je to nujno potrebno, najavljeno in evidentirano v tajništvu šole.
 2. Učenci vstopajo skozi določen vhod samostojno in sami odidejo do garderobe in nato v učilnice. Zadrževanje v garderobi ni dovoljeno. Za nadzor skrbijo dežurni delavci šole.
 3. Učenci vozači na pričetek pouka počakajo v matičnih učilnicah, po zaključku pouka do odhoda pa na avtobus počakajo v učilnici, v kateri so imeli zadnjo uro pouk.
 4. Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku.
 5. Starši otrok, ki so vključeni v OPB, naj najavijo svoj prihod učitelju OPB in počakajo na otroka pred šolo.

Protokol izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa:

 1. Strokovni delavci vodijo seznam (eAsistent) prisotnih pri obveznem in razširjenem programu.
 2. Oddelek ima pouk le v eni učilnici in se ne seli, razen, ko je to potrebno zaradi izvajanja specifičnih učnih predmetov.
 3. Sedežni red v učilnicah se ne spreminja. Če je mogoče, se zagotovi razdalja med učenci, ki naj znaša vsaj 1,5 metra.
 4. Učitelj poskrbi, da med učenci ni tesnih stikov, izmenjave učnih pripomočkov, gradiv in učil.
 5. V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. Zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno. Nadzor na hodnikih izvajajo dežurni delavci šole.
 6. Gibanje po šoli določajo talne oznake ─ pravilo gibanja po desni strani.
 7. Priporoča se uporaba učilnice na prostem.
 8. Pri uporabi zunanjih igrišč in telovadnice učitelj zagotovi, da med učenci ne prihaja  do tesnejših stikov med različnimi skupinami. Za red in nadzor skrbi učitelj, ki tudi poskrbi, da se po uporabi rekvizite razkuži.
 9. Do 5. razreda se učenci v športna oblačila preoblačijo v razredu. Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo garderobe. Po uri učitelj ali čistilka garderobo razkuži in se vpiše v razpredelnico. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj.
 10. Pri pouku obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter pri učnih skupinah se učenci med seboj lahko mešajo. Sedežni red je določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj v istem delu prostora in so 1,5 m oddaljeni od drugega razreda. Učne skupine so iste pri vseh predmetih in ne prehajajo med učilnicami, razen v izjemnih primerih.
 11. V šolski knjižnici je omejeno število učencev in ločeni oddelki, če se izvaja VIZ program. Izposoja poteka po razporedu in na varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v »karanteno«. Zadrževanje v čitalnici pred ali po pouku je omejeno zgolj za potrebe dela s knjižnim virom ali uporabo prenosnika za šolsko delo ob zadostni medsebojni varnostni razdalji. Navzočnost učencev se evidentira.
 12. Računalniška učilnica se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti.
 13. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov in samo za učence istega razreda, odrasla oseba je na zadostni razdalji oz. z zaščitno masko.
 14. JV in OPB izvajajo učitelji v kombiniranih skupinah istega razreda. V času po 14.35 se združujejo tudi po vertikali, vendar se med učenci različnih razredov zagotavlja minimalna razdalja.
 15. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli, izjemoma izven šole. Pred tem je potrebno preveriti razmere na lokaciji in upoštevati ceno avtobusa. Učenci posameznih oddelkov so vsak na svojem avtobusu.
 16. Plavalni tečaj se organizira na bazenu ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ. Plavalni tečaj oddelki izvajajo v različnih terminih.
 17. Šole v naravi bomo izvedli le na varnih destinacijah.
 18. Dežurstvo delavcev šole poteka po razporedu.
 19. Protokol čiščenja:

 1. Organizira se dopoldansko dežurstvo čistilke,ki  čisti in razkužuje mize, stikala, kljuke, pipe, umivalnike, sanitarije in druge površine.
 2. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, učitelj  pred prihodom nove skupine učencev učilnico prezrači ter razkuži mize in pripomočke.

 1. Posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, učilnic, jedilnice in garderob.
 2. V dopoldanskem času naj bodo okna sanitarij odprta ─ razen v kurilni sezoni.
 3. Čistilka skrbi za pravilno zračenje prostorov. Po koncu dela poskrbi, da so okna zaprta.
 4. Razpored ostalih čistilk se po potrebi prerazporedi.

Protokol dela v kuhinji in jedilnici:

 1. Ravnanje z živili mora potekati skladno s sistemom HACCP.
 2. Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitne maske, rokavic, dnevno čistih oblačil in redno umivanje rok.
 3. Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, jedilnih površin in spremljevalnih prostorov kuhinje.
 4. Kuhinjsko osebje se razporedi glede na potrebe in se lahko spreminja.
 5. Kosilo se omogoči za vse odjemalce, tudi za zunanje abonente.
 6. Upoštevamo talne označbe za varno medsebojno razdaljo pri čakanju v vrsti na kosilo in oddaji pladnjev.
 7. Upoštevamo razporeditev v jedilnici ─ oddelki se ne mešajo. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je med njimi razdalja (od 1,5 do 2 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži.
 8. Uporabniki jedilnice se držijo vseh higienskih ukrepov.
 9. Za nadzor reda v jedilnici skrbijo dežurne odrasle osebe.

Protokol v primeru suma na okužbo s korona virusom oz. znaki covid-19:

 1. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo.
 2. Učitelj o tem obvesti tajništvo oz. ravnatelja.
 3. Ravnatelj šole o potrjenem primeru covid-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na številko 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje, tel. 03/425 12 00.
 4. Če je izražen sum na covid-19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje z epidemiologom z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 5. V primeru suma na okužbo pri zaposlenemu, se ga takoj napoti domov.
 6. Prostori, kjer se je gibal učenec/zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo, razkužijo in prezračijo.

Ukrepi v skladu z modelom B

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.) starši, zaposleni, učenci
Samo zdrave osebe +
Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih +
Umivanje/razkuževanje rok +
Higiena kihanja in kašlja +
Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust)  z nečistimi/neumitimi rokami +
Zadostna medosebna razdalja vsaj od 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja + težko
Uporaba mask (zaposleni, učenci) +
Čiščenje in razkuževanje površin +
Zračenje prostorov +
Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine) dezinfekcija
Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnica) URNIK, dezinfekcija
Določene poti gibanja (koridor) PROMET
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure) oz. v večjih prostorih ali zunaj +
Odsvetovanje prireditev e-prireditve
Ekskurzije in šole v naravi preverjene destinacije
Poseben režim pri predmetu šport (garderobe) dezinfekcija
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču +
Spodbujanje pouka na prostem +
Poseben režim v jedilnici dezinfekcija
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce tajništvo
Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega kabinet

Zaposleni so bili seznanjeni z ukrepi za preprečevanje okužb dne 11. 9. 2020 po elektronski pošti.

Ravnateljica:

Darja Ravnik

 

 

BONTON ali PRAVILA OBNAŠANJA V JEDILNICI

 • Učenci nižjih razredov prihajate v jedilnico v spremstvu učitelja.
 • Pred jedjo si umiješ roke (ali v razredu ali v jedilnici). Brisačko vržeš v koš. Če pade mimo, jo pobereš.
 • Mirno, brez prerivanja, počakaš v vrsti.
 • Učitelj skupine podaljšanega bivanja deli pladnje.
 • *Masko nosiš ves čas do mize. Pred hranjenjem jo odložiš na pladenj.
 • Kuharici vljudno in razločno poveš, če česa ne bi imel oz. če bi česa imel manj/več.
 • Vzameš tisti krožnik, sadje, kos kruha, ki si se ga dotaknil.
 • Obrok poješ kulturno. Spoštljiv si tako do hrane kakor do dela kuharic in kuharja.
 • V jedilnici ne kričiš.
 • Ko poješ, pladenj odneseš do odlagalnega pulta, kjer primerno sortiraš posodo ter ločiš odpadke, ki so ostali na pladnju.
 • *In odideš iz jedilnice.
 • Počakaš (v vrsti oz. za mizo), da skupaj z učiteljem odideš iz jedilnice.
 • Ko greš od mize, pospraviš stol k mizi.
 • Brez tekanja in prerivanja zapustiš jedilnico.

 

PRIHODI NA KOSILO IN SEDEŽNI RED
Mize, ki so bližje razdeljevalnemu pultu in segajo do panojev, so namenjene učencem OPB (prva triada in 4. razred) v času od  11.15 do 12.40.

Učenci 5. razredov kosilo prevzamejo od 12.45 do 13.15

 Učenci od 6. do 9. razreda zasedejo mize za panoji in dolgo leseno mizo (48 sedežev). 

Urnik kosila za učence 6. razredov in 3. triade je od 12.30 do 13.40 (priporočeno).

Učenci naj prihajajo na kosilo v skupini razreda, če je to mogoče, in skupaj tudi sedijo na za njih določenem mestu.

 

PRAVILA RAČUNALNIŠKE UČILNICE V ČASU COVID-19

 

 • Učenci pred začetkom pouka v računalniški učilnici počakajo pred učilnico in vstopijo le ob spremstvu odgovornega učitelja,
 • šolsko torbo odložijo pri tabli, k mizi odnesejo le najnujnejše,
 • delajo po navodilih in uporabljajo samo s programom in navodili predvideno programsko opremo,
 • v nastavitve računalnika posegajo le z dovoljenjem učitelja,
 • vsako nepravilnost v delovanju računalnika takoj javijo,
 • dokumente lahko tiskajo samo z dovoljenjem učitelja,
 • učitelj, odgovoren za izvedbo ure, poskrbi za vpis aktivnosti v pripravljen obrazec,
 • v računalniško učilnico se ne prinaša hrane in pijače,
 • po končanem delu poravnajo tipkovnico in miško ter ugasnejo monitor,
 • pospravijo stole,
 • po uporabi razkužijo delovni prostor, miško in tipkovnico,
 • odgovorni učitelj prezrači prostor v učilnici.

 NI DOVOLJENO

 • premikanje računalnikov, ekranov in drugih priključkov,
 • dotikanje ekrana s prsti in drugimi predmeti,
 • namerno poškodovanje računalniške opreme.

 

KNJIŽNIČNI RED V ČASU EPIDEMIJE COVID 19

Pravila za uporabnike:

 KNJIŽNICA JE NAMENJENA IZPOSOJI KNJIG IN NE ZADRŽEVANJU TER DRUŽENJU.

 1. Prav tako se ni dovoljeno zadrževati med policami ali v bralnih kotičkih. V najkrajšem možnem času si učenci knjigo izberejo, izposodijo in zapustijo knjižnico pri vratih za izhod.

 

 1. UČENCI VSTOPAJO POSAMIČNO IN Z MASKAMI.
  V knjižnico vstopajo pri vratih v jedilnici, izstopajo pri nasprotnih vratih, da ne bi prihajalo do tesnega stika med učenci.
  Seveda pa v knjižnico vstopajo samo zdrave osebe.

 

 1. PRED VHODOM V KNJIŽNICO SI UČENCI V JEDILNICI UMIJEJO ROKE S TOPLO VODO IN MILOM.
  Če to ni bilo mogoče, je v knjižnici na voljo tudi razkužilo.

 

 1. UPOŠTEVAJO VARNOSTNO RAZDALJO.
  Priporočena razdalja med učenci je 1, 5 oziroma 2 metra, razen če pripadajo istemu razredu ali skupini.
  Pri vsaki polici je lahko samo 1 učenec, prav tako pri mizi in ob izposojevalnem pultu. V knjižnici je lahko poleg strokovnih delavcev naenkrat največ 7 učencev, razen če gre za skupino, ki je že v razredu skupaj.

 

 1. ČE JE V KNJIŽNICI GNEČA, UČENCI POČAKAJO ZUNAJ.

 

 1. SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA HODIJO V KNJIŽNICO SKUPAJ IN PO URNIKU. Knjižnica je sicer za izposojo odprta ves dan, učenci prihajajo posamično, z maskami, upoštevajo varnostno razdaljo in preventivne ukrepe.

 

 1. KARANTENA GRADIVA
  Knjige, ki so jih učenci listali, odložijo v za to pripravljene škatle. Tam ostanejo 3 dni. 3-dnevna karantena je tudi za vrnjeno gradivo.

 

 1. ZRAČENJE IN RAZKUŽEVANJE
  Knjižnico redno zračimo, razkužujemo mize, še posebej so na to pozorne izvajalke DSP oziroma učne pomoči.
  Uporabniki naj se čim manj dotikajo različnih predmetov, površin, revij in knjig.

 

 1. UPORABA PRENOSNIH RAČUNALNIKOV NI DOVOLJENA.

 

 

//